Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: • It’s MY life : de eenmanszaak It’s MY life , gevestigd te 8731DE te Wommels. Opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53760573. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Anke van Asselt. • Diensten/aanbod: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij It’s MY life, zoals maar niet beperkt tot: programma’s op It’s MY life , online programma’s, coaching(trajecten), events, livebijeenkomsten, weggevers, producten. Het aanbod staat onder meer weergegeven op de website van It’s MY life . • Jij/ je /Opdrachtgever: jij ofwel degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf of natuurlijke persoon, in contact treedt met It’s MY lifeen/of aan It’s MY lifeopdracht(en) verstrekt of afneemt van It’s MY life . • Opdracht/overeenkomst: het verzoek van Opdrachtgever aan It’s MY life om werkzaamheden te verrichten en/of het akkoord van Opdrachtgever om deel te nemen aan een of meerdere onderdelen van It’s MY lifeof ander aanbod van It’s MY life .

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door It’s MY life . 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met It’s MY life, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld. 2.3 Al degenen die voor It’s MY life werkzaamheden uitvoeren in het kader van de Opdracht, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. 2.4 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou, Opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door It’s MY life zijn aanvaard. 2.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door It’s MY life zijn aanvaard. 2.6 Indien It’s MY life geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat It’s MY life in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN/OFFERTES 3.1 Alle aanbiedingen van It’s MY life zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 3.2 Door It’s MY life gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk bevestigd of een factuur is betaald. 3.3 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat It’s MY life deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat It’s MY life feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt. 3.4 Jij, draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan It’s MY life aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij, Opdrachtgever, redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan It’s MY life worden verstrekt. Verstrekte gegevens door jou worden door It’s MY life aangemerkt als juist.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan It’s MY life zijn verstrekt, heeft It’s MY life het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou, Opdrachtgever, in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 – INSCHAKELING VAN DERDEN 4.1 Voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft It’s MY life het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (experts). It’s MY life is behoudens in het geval waarin vanuit de kant van It’s MY life sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. 4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen jou, Opdrachtgever en It’s MY life , willen beperken, gaat It’s MY life ervan uit dat alle overeenkomsten tussen jou, Opdrachtgever en It’s MY life inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou, Opdrachtgever, te aanvaarden.

ARTIKEL 5 – BIJZONDERE VOORWAARDEN IT’S MY LIFE.1 In de programma’s en/of andere diensten van It’s MY life deelt zij kennis, ervaring en tools om een succesvolle mindset te ontwikkelen. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het programma. Het succes van het programma is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. It’s MY life kan geen garanties bieden omtrent het bereiken van de gewenste mindset. It’s MY life biedt enkel de middelen daartoe. 5.2 Het programma en overige diensten van It’s MY life houden een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverbintenis. Ingeschakelde derden -en It’s MY life zelf, zullen zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar er kan niet gegarandeerd worden dat dit resultaat bereikt zal worden. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame professional verwacht mag worden. 5.3 It’s MY life zal zich inspannen om de juiste handvatten aan te reiken om je mindset en evt. jouw onderneming te verbeteren en staat It’s MY life binnen de grenzen van het programma voor jou, Opdrachtgever, klaar. De ondersteuning die It’s MY life biedt staat beschreven in het programma. 5.4 Indien er via de online community en/of social media en/of website van It’s MY life rechtstreeks of indirect adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat It’s MY life hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Je dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie toegespitst advies. 5.5 Jij als Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de bij de aanmelding verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico. 5.6 De diensten en programma’s van It’s MY lifezijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden. Het is niet toegestaan om je account of inloggevens te delen met derden. Bij constatering van het onrechtmatig delen van je account en/of inloggegevens met derden, wordt je account geblokkeerd en vervallen de licenties op de door It’s MY lifeverstrekte programma’s/diensten. Daarnaast ben je een boete aan It’s MY life verschuldigd van €500,- voor elke overtreding, onverminderd de wettelijke mogelijkheid voor It’s MY life de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtnemer te verhalen. 5.7 Bij gebruik van de programma’s en/of andere diensten van It’s MY life worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Jij, opdrachtgever, geeft toestemming voor verwerkingen die noodzakelijk is om de programma’s en/of diensten van It’s MY life aan te kunnen bieden. Raadpleeg de privacyverklaring van It’s MY life voor meer informatie.

ARTIKEL 6 – MATERIALEN EN LICENTIES 6.1 Gedurende het programma, tenzij schriftelijk anders aangegeven, heb jij, Opdrachtgever toegang tot de materialen en online community ’s behorende bij de desbetreffende dienst en/of programma.

ARTIKEL 7 –HERROEPINGSRECHT/ANNULEREN 7.1 It’s MY life vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, Je kan daarom uiterlijk 14 (veertien) dagen na je aanmelding voor het online programma je deelname annuleren (herroepen). Omdat de afgenomen dienst/programma al tijdens de bedenktijd ingaat, dien je wel de kosten voor de periode dat je van de dienst gebruik hebt gemaakt te voldoen. Annuleren kan door een mail te sturen naar team@It’s MY life . 7.2 Bij annulering/ herroeping dien jij als Opdrachtgever al het ontvangen materiaal in te leveren en vervallen de licenties op de door It’s MY life verstrekte programma’s, tools en community ‘s. 7.3 Bij annulering van coachingstrajecten zijn de volgende kosten verschuldigd: Bij annulering van een coachingstraject: 1. Binnen 1 week voor aanvang 1e coachingsdag, 100% van het gefactureerde bedrag; 2. Binnen 2 weken voor aanvang 1e coachingsdag, 75% van het gefactureerde bedrag; 3. Binnen 3 weken voor aanvang 1e coachingsdag, 25% van het gefactureerde bedrag; 4. Eerder dan 4 weken voor aanvang 1e coachingsdag, geen kosten; 7.4 Annuleren of verplaatsen van een bestaande afspraak voor een begeleidings- of adviesgesprek of andere eenmalige één op één begeleiding, is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang. Deze bepaling is niet van toepassing op livedagen of coachingstrajecten. 7.5 Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd. 7.6 Na in de vorige leden genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

ARTIKEL 8 – BIJZONDERE VOORWAARDEN EVENTS EN LIVE BIJEENKOMSTEN 8.1 Livedagen kunnen onderdeel zijn van het programma. De live middagen/dag vinden plaats op vooraf bekendgemaakte data en zijn onder voorbehoud van wijzigen. 8.2 Annuleren of verzetten van de live middagen/dagen is niet mogelijk. Dit betekent dat indien jij, Opdrachtgever, niet beschikbaar bent op de vooraf bekendgemaakte data, de live middag/dag zal komen te vervallen en niet ingehaald kan worden. 8.3 Gedurende je verblijf op de locatie van het event/live bijeenkomst dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door It’s MY life of door op de locatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het event/live bijeenkomst. In dit verband ben je eveneens gehouden de door It’s MY life of ingeschakelde experts, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien je niet volgens voorgaande gedraagt of de gegevens instructies niet opvolgt, is It’s MY life en/of derden gerechtigd om je de toegang tot het event/live bijeenkomst te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen. In dat geval heb je geen recht op schadevergoeding en/of restitutie. 8.4 Indien het event/live bijeenkomst door It’s MY life wordt verschoven naar een andere datum of locatie, zal je hier minimaal 7 (zeven) dagen van tevoren van op de hoogte worden gebracht. Bij verplaatsing vindt geen restitutie inclusief servicekosten of overige schade plaats. 8.5 Indien It’s MY life in geval van ziekte, dan wel in geval van overmacht, het event en/of de live bijeenkomst verschuift naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel annuleert, is It’s MY life niet aansprakelijk voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

It’s MY life is gerechtigd sfeeropnames te maken van het event en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden van It’s MY life . Bij sfeeropnames worden de aanwezige personen niet herkenbaar in beeld gebracht. In het geval van opnames waarop aanwezige personen herkenbaar in beeld worden gebracht, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de aanwezige. It’s MY life noch eventuele derden aan wie It’s MY life toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging, is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd. Raadpleeg de privacyverklaring van It’s MY life voor meer informatie.

ARTIKEL 9 – OPSCHORTING EN ONTBINDING 9.1 It’s MY life is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien jij, Opdrachtgever, de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. 9.2 Voorts is It’s MY life bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 9.3 It’s MY life is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien It’s MY life na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij als Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij als Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 9.4 Ingeval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over je vermogen kan beschikken, staat het It’s MY life vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling door It’s MY life . 9.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van It’s MY life op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien It’s MY life de nakoming van de verplichting opschort, behoudt ze haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

ARTIKEL 10 – PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN 10.1 De prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien bijkomende kosten van toepassing zijn worden deze vooraf kenbaar gemaakt en gespecifieerd. 10.2 Betaling kan ineens of indien schriftelijk aangeboden, in termijnen worden voldaan. Indien er betaald wordt in termijnen, dan blijft ook na afronding van het programma of overige diensten de verplichting tot betaling bestaan, net zolang tot het volledige bedrag is voldaan. 10.3 It’s MY life is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat jij, de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere grond gebaseerd is die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 10.4 Betaling van online diensten en/of programma’s kan via: iDEAL of schriftelijk via de bank bij het sturen van een factuur. Tenzijanders is overeengekomen dient de betaling binnen 5 (vijf) werkdagen van je bankrekening afgeschreven te zijn. Betaling van coachingstrajecten geschiedt na ontvangst van een factuur van It’s MY life . Opdrachtgever dient de facturen van It’s MY life binnen 14 dagen te voldoen. 10.5 Betaling zal geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkomingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN IT’S MY LIFE 10.6 Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten gerekend bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het programma, de online community’ s, event en/of live bijeenkomsten, online sessies enz. worden opgeschort dan wel ontzegd wordt. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan ben je in verzuim en wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Wanneer je in verzuim bent met gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, ben je wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 250 euro exclusief btw bedragen. 10.7 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan een persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. 10.8 Reclames en klachten omtrent een factuur dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij It’s MY lifete zijn gemeld, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of klacht doet niet af aan de betalingsverplichting. 10.9 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame) dan zijn de verplichting van It’s MY life automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan It’s MY life volledige betaling verlangen van jou.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT 11.1 It’s MY life is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeerde gelden opvatting niet voor de rekening van It’s MY life komt, ook wel overmacht genoemd. 11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop It’s MY life geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor It’s MY life niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt bedoeld, maar niet uitsluitend bedoeld: stroom of internet storing, terrorisme, extreme file, verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden, ziekte van derden/experts. 11.3 It’s MY life heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat It’s MY life haar verplichting had moeten nakomen. 11.4 Zolang de periode van overmacht voortduurt kan It’s MY life de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst of dat deel van de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander. 11.5 Voor zover It’s MY life ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is It’s MY lifegerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te facturen.

ARTIKEL 12 – INTELLECTUEEL EIGENDOM/GEBRUIK MATERIALEN 12.1 Op de teksten, materialen, afbeeldingen, video’s, content behorende bij de diensten van It’s MY life . nl, bezit It’s MY life de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van de diensten uit de overeenkomst mag je gebruik maken van de materialen. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij It’s MY life hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is eveneens niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij It’s MY life hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

ALGEMENE VOORWAARDEN IT’S MY LIFE

12.2 Indien voor verkrijging van een dergelijk intellectueel eigendomsrecht een registratie of depot vereist is, dan is It’s MY life uitsluitend bevoegd tot het doen daarvan. 12.3 Het is jou, Opdrachtgever, niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van It’s MY life haar beeldmateriaal, informatie etc. van de website of social mediakanalen te gebruiken. 12.4 Bij overtreding van dit artikel ben je It’s MY life direct een opeisbare boete van 5.000 (vijfduizend) euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede 1000 (duizend) euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van It’s MY life om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige rechten.

ARTIKEL 13 – KLACHTEN 13.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan It’s MY life laten weten door middel van een email aan anke@itsmylife.nl .2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van de klacht melden aan It’s MY life . nl. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 13.3 Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID 14.1 It’s MY life is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou onjuiste en/of onvolledige gegevens. 14.2 It’s MY life is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim tot tijdige betaling van facturen van It’s MY life over te gaan. 14.3 It’s MY life is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. 14.4 Jij vrijwaart It’s MY life voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden. 14.5 It’s MY lif eis niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden/experts verrichtte werkzaamheden. 14.6 Iedere aansprakelijkheid van It’s MY life voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw. 14.7 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 (een) jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van It’s MY life voor die schade. 14.8 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je It’s MY life eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat It’s MY life in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

ARTIKEL 15 – GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS 15.1 Jij en It’s MY life zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 15.2 Indien It’s MY life op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijk uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of door de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstekken, en It’s MY lifez ich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is It’s MY life niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van schending van de privacy.

ALGEMENE VOORWAARDEN IT’S MY LIFEVERSIE 2019.1 15.3 It’s MY lifeneemt jouw privacy serieus en gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. It’s MY life houdt zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens It’s MY lifev erwerkt en met welk doel, is te vinden in de Privacyverklaring.

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 16.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. 16.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan een bevoegde onafhankelijke rechter. 16.3 Op alle overeenkomsten tussen It’s MY life en jou is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 17 – SLOTBEPALINGEN 17.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor. 17.2 Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen jou en It’s MY life. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken komen hiermee te vervallen. 17.3 Indien onduidelijkheden bestaan omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen we in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepalingen in acht worden genomen. 17.4 It’s MY life is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. It’s MY life zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail naar je sturen. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten en/of programma’s van It’s MY life gebruik maakt. 17.5 De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via de website van It’s MY life een kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

Boekings-en annuleringsvoorwaarden retreats/live-dagen

1.1 Door het invullen van het inschrijfformulier en het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1.2 De aanbetaling dient binnen de aangegeven termijn (7 tot 14 dagen) aan It’s MY life te zijn voldaan. Het resterende deelnamegeld dient uiterlijk acht weken voor vertrek voldaan te zijn.

1.3 De inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of bij betaling van het volledige deelnamegeld, afhankelijk van het geboekte programma en de geboekte datum.

1.4 Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het deelnamegeld en ook geen recht op een vervangende activiteit.

1.5 Als deelnemers besluiten te annuleren, gelden de volgende voorwaarden. De aanbetaling is in geen enkel geval restitueerbaar. Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van de deelnamekosten. Daarna is er geen restitutie meer mogelijk.

1.6 Indien de deelnemer niet in staat is het geboekte programma bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan. De gegevens van de vervangende deelnemer dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van het programma aan It’s MY life te zijn doorgegeven.

1.7 It’s MY life heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte of andere omstandigheden de lessen niet (meer) kan verzorgen. It’s MY life zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

1.8 It’s MY life heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de locatie van een retreat of training, bijvoorbeeld wanneer de locatie onverwachts niet beschikbaar is of wanneer andere locatie gerichte problemen zich voordoen. Verder met Daan zorgt in dit geval voor een kwalitatief vergelijkbare locatie of luxer. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

1.9 It’s MY life heeft het recht een training/retraite te annuleren indien daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte, negatief reisadvies of overmacht. De training/retraite zal dan verzet worden naar een later moment. Alleen wanneer verzetten niet mogelijk is, heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

1.10 It’s MY life heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een programma.